PRIMĂRIA COMUNEI TEREBEȘTI organizează concurs de recrutare

ANUNȚ

 

 

          PRIMĂRIA COMUNEI TEREBEȘTI,județulSatuMare,organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcțieipublice de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Autoritate Tutelară.

Organizareaconcursului :

 -probascrisăîn data de  04.04.2016, ora 11,00 la sediulPrimărieiTerebești,

 -probasuplimentarăeliminatorie – testarecunostințeinformaticeîn data de   

04.04.2016ora 9,30, la sediul Primăriei Terebești,

 -interviulîn data de 08.04.2016,ora 11,00.

Condiții de participare:

-studiiliceale,respectivstudiimediiliceale,finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Dosarele de înscriere la concursvorcuprindedocumenteleprevazute de art. 49 din HG nr. 611/2008 actualizatăși se vordepune la sediulPrimărieicomuneiTerebeștiîntermen de  20 de zile de la data publicăriianunțuluiînMonitorulOficial al României ,Partea a III-a.

Bibliografia de concurs, condițiile generale și specifice de participare sunt afișate la sediul Primăriei Terebești, nr. 166, județulSatu Mare, tel. 0261-875850.

Anunt